Pedagog specjalny

Do zadań logopedy w przedszkolu i szkole należy w szczególności:

 1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów.
 2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń.
 3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.
 4. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły,
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Głównym celem terapii jest:

 • usprawnianie zdolności komunikowania się;
 • korygowanie wad wymowy i zaburzeń komunikacyjnych;
 • kształtowanie starannej wymowy;
 • dbałość o kulturę słowa potocznego;
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej;
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (języka, warg, żuchwy);
 • rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie umiejętności narracji;
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych;
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

Artykuły:

Jak powinien prawidłowo przebiegać rozwój mowy dziecka?

Jak czytać dzieciom, żeby wspierać ich rozwój?

Ile czasu małe dziecko może spędzać przed ekranem?

Wpływ wysokich technologii na rozwój dziecka

Uczniowie z zaburzeniami mowy mają gorsze wyniki w edukacji