Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące procedury uzyskania karty rowerowej.

Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące procedury uzyskania karty rowerowej.

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

 1. osiągnęła wymagany minimalny wiek - 10 lat;
 2. dobyła niezbędne wiadomości dotyczące zasad ruchu drogowego oraz podstawy pierwszej pomocy, umiejętności i techniki jazdy rowerem oraz zdała z wynikiem pozytywnym egzamin, który składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Jak co roku, do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klas IV w ramach przedmiotu technika. Uczniowie z klas V-VIII muszą samodzielnie we własnym zakresie przygotować się do uzyskania karty rowerowej. W tym celu mogą korzystać ze stron internetowych, np. www.brd.edu.pl lub kartarowerowa.net.pl

Przystąpienie do egzaminu na kartę rowerowa jest nieobowiązkowe.

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Należy pobrać i wydrukować wysłane w załączniku tej wiadomości: arkusz zaliczeń ucznia ( Załącznik nr 1 Arkusz MEN) oraz oświadczenie dla rodzica/ opiekuna dziecka.
 2. Wypełnić czytelnie dane osobowe ucznia.
 3. Wypełnić rubrykę: Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej.
  Wypełnione przez Rodzica/ Opiekuna prawnego arkusz zaliczeń oraz oświadczenie należy dostarczyć do wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2024r.
 4. Należy uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.
 5. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego.
 6. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na własnym lub pożyczonym rowerze ( o wielkości dostosowanej do wysokości dziecka, posiadającego obowiązkowe wyposażenie oraz opony zdatne do użytku - mające wyraźnie zarysowany wzór bieżnika ), jazda odbędzie się na placu szkolnym.
  Na egzaminie praktycznym uczeń musi posiadać kask rowerowy z odpowiednio wyregulowanym paskiem oraz obuwie sportowe.
 7. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje uczniom Kartę Rowerową. Jest ona bezpłatna.

UWAGA! ZESTAW NIEZBĘDNYCH PYTAŃ DO NAUKI NA EGZAMIN ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE SZKOŁY. POPRAWNE ODPOWIEDZI ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOŃCU ARKUSZA, W CELU SPRAWDZENIA POSIADANEJ WIEDZY PRZEZ DZIECKO I EWENTUALNEJ KOREKTY. TEST EGZAMINACYJNY BĘDZIE UŁOŻONY Z TYCH LOSOWO WYBRANYCH PYTAŃ ( test będzie zawierał 20 pytań).

W roku szkolnym 2023/2024 egzaminy będą się odbywać w następujących terminach:

I - egzamin teoretyczny - 28 maja ( dla uczniów klas 4a i 4b -na lekcji techniki-zamiana z lekcją plastyki)
28 maja ( dla uczniów klas 5-8) w sali świetlicy szkolnej, godzina do ustalenia z Dyrekcją Szkoły

II- egzamin teoretyczny poprawkowy- 4 czerwca

III - egzamin praktyczny - czerwiec ( termin uzależniony jest od warunków pogodowych).

Podczas przeprowadzania egzaminu na placu manewrowym mogą przebywać wyłącznie osoby zdające egzamin, osoby prowadzące egzamin oraz osoby pomocnicze ( pracownicy szkoły).

Uczniowie, którzy pozytywnie zaliczą test i egzamin praktyczny zobowiązani są w ciągu 7 dni dostarczyć do sekretariatu szkoły swoje aktualne 1 zdjęcie, które na odwrocie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z datą urodzenia.
Fakt wydania Karty Rowerowej odnotowany zostaje w ewidencji druków ścisłego zarachowania.

Arkusz | Test | Oświadczenie